Śmieci po nowemu

0
791
 
Co się zmieniło i ile będzie nas to kosztowało? Czy trzeba składać nowe deklaracje? Co z odpadami biodegradowalnymi? Na te pytania odpowiadamy poniżej. Przede wszystkim od tego roku każdy ma obowiązek segregacji odpadów.
Od 1 stycznia br. stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach każdego gospodarstwa domowego jeżeli właściciel wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosi 28,00 złotych od osoby. Kwota ta może być pomniejszona o 2 zł od każdego mieszkańca, w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi kompostującymi odpady biodegradowalne w kompostownikach przydomowych.
Nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zapłaci zryczałtowaną stawkę roczną w wysokości 150,00 zł.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów zostanie naliczona kara administracyjna w wysokości dwukrotności ww. stawek.
Nową deklarację należy złożyć tylko i wyłącznie w przypadku zmiany ilości osób w gospodarstwie domowym lub zgłoszenia posiadania przydomowego kompostownika.
Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 74 647 41 38 lub 74 647 41 69.
Powyższe stawki Rada Gminy Kłodzko ustaliła Uchwałą nr 230/VIII/2020 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2020 r. pod poz. 6655). Obowiązek ten wynika z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2020 r., poz. 1439 ).